Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.

Op alle voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden van SBU Administraties CV, hierna genaamd “SBU” zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

SBU staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01105444.

SBU is onderdeel van een samenwerkingsverband. Alle opdrachten worden echter aangegaan met SBU Administraties CV.

ARTIKEL 2.

SBU verplicht zich alle werkzaamheden naar beste weten en kunnen binnen het kader van de opgegeven opdracht uit te voeren.

ARTIKEL 3.

Iedere aansprakelijkheid van SBU, haar werknemers en (rechts)personen waarmee SBU samenwerkt, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welke hoofde, is behoudens in gevallen van bewuste roekeloosheid en opzet, beperkt tot het bedrag dat in de betreffende periode door SBU in rekening is gebracht.

ARTIKEL 4.

Het standaardtarief van SBU bedraagt € 75,00 per uur. Alle afwijkingen en matigingen van het standaardtarief dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. SBU verplicht zich om in een zo vroeg mogelijk stadium in elke zaak de tarieven vast te leggen en de kosten zo mogelijk bij benadering in te schatten. In geval van administratieve werkzaamheden gelden de tarieven zoals vermeld in de jaarlijks vastgestelde tariefstelling van SBU.

ARTIKEL 5.

Er wordt uitsluitend op basis van een voorschot werkzaamheden verricht. Zodra de limiet van een voorschot wordt bereikt, wordt een nieuwe voorschotnota verzonden. SBU behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten bij het achterwege blijven van een betaling van de eerste en/of vervolg factuur.

ARTIKEL 6.

Voor zover door SBU derden worden ingeschakeld is SBU niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden.

ARTIKEL 7.

Betaling van een factuur van SBU dient, zonder korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

SBU heeft het recht om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten zolang een of meerdere facturen openstaan.

Indien tussen SBU en opdrachtgever een prijsafspraak is gemaakt dan dient de overeengekomen prijs binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien in dat geval betaling in termijnen is overeengekomen dienen de termijnen steeds tijdig te worden voldaan. Voor het geval een of meerdere termijnen niet tijdig wordt voldaan vervalt de prijsafspraak en wordt alsnog gedeclareerd

Pagina 1 van 2

op basis van daadwerkelijk gewerkte uren tegen het geldende uurtarief van € 75,00 excl BTW. SBU is ook bij prijsafspraken gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien betaling niet tijdig plaatsvindt.

Voor het geval opdrachtgever een doorlopend contract is aangegaan heeft SBU het recht aan te nemen dat opdrachtgever kennis heeft genomen van de geldende algemene voorwaarden.

Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het niet op de hoogte zijn van de meest recente wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Bij het aangaan van contracten wordt de meest gerecente algemene voorwaarden meegeleverd.

ARTIKEL 8.

Indien een of meerdere facturen ook na aanmaningen onbetaald blijven en langs gerechtelijke weg geïncasseerd moeten worden, wordt het totaal van de facturen verhoogd met 15% incassokosten met een minimum van € 150,00, alsmede met 1% rente per maand vanaf factuurdatum, alsmede met de kosten van gerechtelijke procedures. In geval moet worden aangemaand wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9.

Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze op alle overeenkomsten tussen SBU en opdrachtgever niet van toepassing.

ARTIKEL 10.

In geval van enig geschil tussen SBU en opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, de Rechtbank Leeuwarden.

ARTIKEL 11.

Op elke overeenkomst tussen SBU en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12.

Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze zijn gewijzigd en bedoelde wijziging schriftelijk aan opdrachtgever is doorgegeven. SBU heeft het recht om per 1 januari van elk jaar de tarieven aan te passen, waarvan zij in een zo vroeg mogelijk stadium opdrachtgever op de hoogte zal stellen.

Oosterwolde, 1 januari 2013